KVKK

BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Gizlilik Politikası, üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

İşbu Politika’nın amacı, BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından işletilmekte olan https://www.wlf-racing.com internet sitesi işletilmesi sırasında Web sitesi üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ile paylaşılan veya BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ., Veri Sahibi’nin web sitesini kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.
• Kimlik Bilgisi
• İletişim Bilgisi
• Kullanıcı Bilgisi
• Kullanıcı İşlem Bilgisi
• İşlem Güvenliği Bilgisi
• Finansal Bilgi
• Pazarlama Bilgisi
• Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. , Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin web sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve web sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ., Veri Sahipleri’nin web sitesi üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ., Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.’nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ., Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Web sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Web sitesi üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https:// http://www.wlf-racing.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin politikada belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ., söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.’nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Çerez Politikası:

BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Çoğu web sitesinde olduğu gibi, https://www.wlf-racing.com ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politikası https://www.wlf-racing.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ., bu Çerez Politikası’nı sitede hangi çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez (“Cookie”) Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:
• Çerezi yerleştiren tarafa göre, Web sitesi çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Web sitesi çerezleri, BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
• Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
• Kullanım amaçlarına göre, web sitesin de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?
Web sitesinde, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
• Web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin web sitesinde farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
• Web sitesini analiz etmek ve web sitesinin performansını arttırmak. Örneğin, web sitesinin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, web sitesini ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
• Web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, web sitesi üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, web sitesini ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması
• Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?
BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ., kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı çerezlerin kapatılması halinde sitenin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz. Web sitesinde kullanılan çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:
• Ziyaretçiler, web sitesini görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

Hangi Haklara Sahipsiniz?
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.’ye başvurarak, kendileriyle ilgili,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ., iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ., ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ., Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, web sitesinde yer alan çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

BB ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ., Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel politika web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.